Fellesrådets medlemmer

 

15.12.2015

Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte, i tillegg til kirkevergen.

Fellesrådets medlemmer 2015-2019 er følgende:

Børre Bamle - Bamble menighet (leder)
Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (nestleder)
Anton Stensholt - Stathelle meninghet
Randi Svendsen - Herre menighet
Nina Thormodsen Rønning - Langesund menighet
Åsmund Vinje - Langesund Menighet
Kjell Ivar Ryste Nilsen - Bamble menighet
Ragnhild Krokedal Adreassen - Herre menighet
Geir Gundersen Grøtberg (sokneprest i Bamble)
Stein Amundsen (tillitsvalgt)
Isaksen (kommunens representant)
 


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

Kirkeverge Astrid Gundersen
Gamle lensmannsgården
3970 LANGESUND
Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
Fax. 35972910
E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no