Fellesrådets medlemmer

 

15.12.2015

Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte, i tillegg til kirkevergen.

Fellesrådets medlemmer 2015-2019 er følgende:

Børre Bamle - Bamble menighet (leder)
Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (nestleder)
Anton Stensholt - Stathelle meninghet
Randi Svendsen - Herre menighet
Nina Thormodsen Rønning - Langesund menighet
Åsmund Vinje - Langesund Menighet
Kjell Ivar Ryste Nilsen - Bamble menighet
Ragnhild Krokedal Adreassen - Herre menighet
Geir Gundersen Grøtberg (sokneprest i Bamble)
Stein Amundsen (tillitsvalgt)
Isaksen (kommunens representant)
 


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

Kirkeverge Astrid Gundersen
Gamle lensmannsgården
3970 LANGESUND
Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
Fax. 35972910
E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

15.12.2015

Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte, i tillegg til kirkevergen.

Fellesrådets medlemmer 2015-2019 er følgende:

Børre Bamle - Bamble menighet (leder)
Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (nestleder)
Anton Stensholt - Stathelle meninghet
Randi Svendsen - Herre menighet
Nina Thormodsen Rønning - Langesund menighet
Åsmund Vinje - Langesund Menighet
Kjell Ivar Ryste Nilsen - Bamble menighet
Ragnhild Krokedal Adreassen - Herre menighet
Geir Gundersen Grøtberg (sokneprest i Bamble)
Stein Amundsen (tillitsvalgt)
Isaksen (kommunens representant)
 


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

Kirkeverge Astrid Gundersen
Gamle lensmannsgården
3970 LANGESUND
Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
Fax. 35972910
E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no