Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

 

01.11.2014

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenket bruk.

Vedr. innskrenkningen av bruken av graver på Bamble østre kirkegård (ved kirken).

Ut fra vårt festearkiv ser vi at det er noen gravsteder på Bamble østre kirkegård det er vanskelig å finne fester for, eller nærmeste pårørende til de gravlagte i de aktuelle gravstedene.

Vi vil derfor med det som bakgrunn, informere alle dere som måtte ha en relasjon til gravlagte på Bamble østre kirkegård, som vi ikke kan nå med personlig brev, om at det er gjort endringer i vedtektene vedr. bruken av gravstedene på denne kirkegården.

På bakgrunn av at det er vanskelige forhold på store deler av Bamble østre kirkegård, har Bamble kirkelige fellesråd sett seg nødt til gjøre innskrenkninger i bruken av gravene på denne kirkegården.

Dette vil få følger for fremtidig gravlegginger på hele Bamble østre kirkegård.

Under følger de nye vedtektene for den nevnte kirkegården.

(utdrag fra § 2 i kirkegårdsvedtektene som gjelder for Bamble kommune):

§ 2
Fredningstid, festetid og endret bruk av enkelte gravfelt

- gravene på Bamble østre kirkegård , kan bare brukes til gravlegging av askeurner, fordi de ikke svarer til kravene for kistegraver.

Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre  kirkegård, kan likevel gravlegges i kiste der hvis forholdene i den enkelte grav tillater det.

Innskrenkningen på Bamble østre kirkegård vil gjelde fra 01.06.2014.

Er det noe som er uklart, så henvend deg til oss på tlf : 35 96 52 81.

Foto: Varden

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.11.2014

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenket bruk.

Vedr. innskrenkningen av bruken av graver på Bamble østre kirkegård (ved kirken).

Ut fra vårt festearkiv ser vi at det er noen gravsteder på Bamble østre kirkegård det er vanskelig å finne fester for, eller nærmeste pårørende til de gravlagte i de aktuelle gravstedene.

Vi vil derfor med det som bakgrunn, informere alle dere som måtte ha en relasjon til gravlagte på Bamble østre kirkegård, som vi ikke kan nå med personlig brev, om at det er gjort endringer i vedtektene vedr. bruken av gravstedene på denne kirkegården.

På bakgrunn av at det er vanskelige forhold på store deler av Bamble østre kirkegård, har Bamble kirkelige fellesråd sett seg nødt til gjøre innskrenkninger i bruken av gravene på denne kirkegården.

Dette vil få følger for fremtidig gravlegginger på hele Bamble østre kirkegård.

Under følger de nye vedtektene for den nevnte kirkegården.

(utdrag fra § 2 i kirkegårdsvedtektene som gjelder for Bamble kommune):

§ 2
Fredningstid, festetid og endret bruk av enkelte gravfelt

- gravene på Bamble østre kirkegård , kan bare brukes til gravlegging av askeurner, fordi de ikke svarer til kravene for kistegraver.

Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre  kirkegård, kan likevel gravlegges i kiste der hvis forholdene i den enkelte grav tillater det.

Innskrenkningen på Bamble østre kirkegård vil gjelde fra 01.06.2014.

Er det noe som er uklart, så henvend deg til oss på tlf : 35 96 52 81.

Foto: Varden