Bamble kirkelige fellesråd > Utleie

Menighetenes utleienheter

Menghetene Bamble har flere kirker og saler som blir leid ut. På denne siden kan du finne noe av det vi har. 

Vi leier ikke ut til organisasjoner, mennesker som handler i strid med kirken tro og bekjennelser. 

 

Utleie av Kirken og Bedehuset i Langesund

UTLEIE AV KIRKEROMMET

Grunnpris:

  • Kr 2000, - dersom det ikke tas inngangspenger.
  • 20% av inngangspenger, - minimum kr. 2.000.

Dette inkluderer bruk av kirkens lydanlegg.

Leietaker må selv ha med eller skaffe en kvilifisert person som kan styre lyden.

Tillegg: Kr 800, - for brannvakt (lovpålagt)

Dette omfatter klargjøring, tilstedeværelse under arrangementet og nødvendig etterarbeid.

           Kr. 500, - for evnt. bruk av lysanlegg

UTLEIE AV KIRKESTUA OG BEDEHUSET

          Kr. 1.500,-

Bamble Menighetshus

Utleie.

Bamble menighetshus


Forsamlingslokale leies ut til passende arrangementer som barnedåp, konfirmasjon, minnesamvær og markering av begivenheter.
Lokale kan også leies ut til kirkelige og ideelle organisasjoner og foreninger.
Lokalet har et enkelt taleanlegg og videoprosjektor.

 

Forsamlingslokalet har plass til opp til 120 personer. Her er et moderne, nyoppusset kjøkken med dekketøy til 80 middagskurverter og 120 kaffekuverter.
 

Priser: Utleieprisen er  Dagsleie kr 1.500,-

                                      1,5 døgn leie kr. 2000.-

                                      2,5 døgn leie kr. 2500,-

 

Ta kontakt med:

Menighetskontoret

Europaveien 472 , 3960 Stathelle

Telefon: 35966990   Fax: 35966991   Epost: kontoret@bamble.kirken.no

 

Kontoret åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 - 14.00.

 

 ”Lillesalen”

”Storesalen”

Kjøkkenet

Stathelle kirke/menighetssal

Utleie av Stathelle kirke

 

Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke 

 

For spørsmål om leie av Stathelle kirke til konserter eller lignende, kontakt Menighetsrådsleder eller Menighetskontoret


1) Utleiemyndighet
Menighetsrådet behandler søknader om utleie/utlån av kirken, og godkjenner innholdet i arrangementet i samarbeid med sokneprest og organist. Søknader avgjøres etter kriteriene nedenfor. Menighetsrådet gir tilbakemelding og svar på søknadene, og gir beskjed om innvilgede søknader til kirkevergen.

2) Kirkens instrumenter
Brukere av kirkeorgelet skal være godkjent av organisten. 

3) Kirkens høyttaler-anlegg
Anlegget skal kun betjenes av kirketjener, eller andre som har fått opplæring.

4) Brannvern
Det må være brannvernansvarlig tilstede under arrangementer i kirken. Brannvernregler er oppslått i kirken. Som brannansvarlig er enten kirkelig ansatt, annen med ”nøkkelansvar” eller særskilt utpekt person for dette arrangementet. Særskilt utpekt person bekrefter dette ansvaret i utleieprotokoll.

5) Arrangementer i kirkerommet som det ikke kreves leie for
Arrangementer med lokal forankring hvor det ikke tas inngangspenger, er som hovedregel uten leie. Menighetsrådet kan etter søknad godkjenne at det er kollekt/billettsalg ved arrangementer til dekning av arrangementsutgifter, drift av korps eller kor, eller til veldedige formål. 
Låner kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. og er ansvarlig for pkt. 4) foran. 
Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og kirken er rengjort, ryddet til vanlig oppsett og låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget utlån utover kl 22.00, men tidspunkt og evt. godtgjøring for dette, skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Det kan avtales at menighetsrådet tar overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris.

6) Arrangementer i kirkerommet som det kreves leie for
Arrangementer som er inntektsgivende (kommersielle) betaler leie. Leien settes til 10 % av billettsalget, minimum kr. 1.500. 
Leier kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. 
Menighetsrådet er ansvarlig for brannvern, rengjøring og rydding til vanlig oppsett ved utleie til kommersielle arrangører. Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og kirken låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget utlån utover kl 22.00, men tidspunkt og godtgjøring for dette skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Leie av kirken/prosenter av billettsalg og dekning av tilleggstjenester ut over renhold og ordinær tilgang til kirken, faktureres av menighetsrådet.

7) Kirkestue/menighetssal med kjøkken
Disse rom kan leies til selskap, minnesamvær og lignende. Det forutsettes at slike arrangementer er alkoholfrie.
Leie er kr 1.000 og faktureres fra menighetsrådet. 
Leier er ansvarlig for pkt 4) foran. 
Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og lokalet er rengjort, ryddet til vanlig oppsett og låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget leie utover kl 22.00, men tidspunkt og evt. godtgjøring for dette, skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Det kan avtales at menighetsrådet tar overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris.

Revidert og fastsatt av Stathelle Menighetsråd 27.02.2012