Utleie Stathelle Kirke


Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke 

 

1) Utleiemyndighet 
Menighetsrådet behandler søknader om utleie/utlån av kirken, og godkjenner innholdet i arrangementet i samarbeid med sokneprest og organist. Søknader avgjøres etter kriteriene nedenfor. Menighetsrådet gir tilbakemelding og svar på søknadene, og gir beskjed om innvilgede søknader til kirkevergen.

2) Kirkens instrumenter
Brukere av kirkeorgelet skal være godkjent av organisten. 

3) Kirkens høytaleranlegg
Anlegget skal kun betjenes av kirketjener, eller andre som har fått opplæring.

4) Brannvern
Det må være brannvernansvarlig tilstede under arrangementer i kirken. Brannvernregler er oppslått i kirken. Som brannansvarlig er enten kirkelig ansatt, annen med ”nøkkelansvar” eller særskilt utpekt person for dette arrangementet. Særskilt utpekt person bekrefter dette ansvaret i utleieprotokoll.

5) Arrangementer i kirkerommet som det ikke kreves leie for
Arrangementer med lokal forankring hvor det ikke tas inngangspenger, er som hovedregel uten leie. Menighetsrådet kan etter søknad godkjenne at det er kollekt/billettsalg ved arrangementer til dekning av arrangementsutgifter, drift av korps eller kor, eller til veldedige formål. 
Låner kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. og er ansvarlig for pkt. 4) foran. 
Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og kirken er rengjort, ryddet til vanlig oppsett og låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget utlån utover kl 22.00, men tidspunkt og evt. godtgjøring for dette, skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Det kan avtales at menighetsrådet tar overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris.

6) Arrangementer i kirkerommet som det kreves leie for
Arrangementer som er inntektsgivende (kommersielle) betaler leie. Leien settes til 10 % av billettsalget, minimum kr. 1.500. 
Leier kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. 
Menighetsrådet er ansvarlig for brannvern, rengjøring og rydding til vanlig oppsett ved utleie til kommersielle arrangører. Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og kirken låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget utlån utover kl 22.00, men tidspunkt og godtgjøring for dette skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Leie av kirken/prosenter av billettsalg og dekning av tilleggstjenester ut over renhold og ordinær tilgang til kirken, faktureres av menighetsrådet.

7) Kirkestue/menighetssal med kjøkken
Disse rom kan leies til selskap, minnesamvær og lignende. Det forutsettes at slike arrangementer er alkoholfrie.
Leie er kr 1.000 og faktureres fra menighetsrådet. 
Leier er ansvarlig for pkt 4) foran. 
Det forutsettes at arrangementer er avsluttet og lokalet er rengjort, ryddet til vanlig oppsett og låst senest kl 22.00. Det kan avtales forlenget leie utover kl 22.00, men tidspunkt og evt. godtgjøring for dette, skal avtales ved inngåelse av avtale. 
Det kan avtales at menighetsrådet tar overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris.

Revidert og fastsatt av Stathelle Menighetsråd 27.02.2012

 

Tilbake